Dnes je   Neděle, 26.05.2019
    Výstavba ČOV a kanalizace Výstavba kanalizace – základní informace
Výstavba kanalizace – základní informace PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Úterý, 20 Prosinec 2011 10:33

Městys Bobrová se již od roku 2007 snaží o výstavbu splaškové kanalizace a ČOV v obci. Musela se  nechat zpracovat projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, získat souhlasy všech vlastníků pozemků, jichž se stavba kanalizace dotkne, následně získat územní souhlas stavebního úřadu. Pro potřeby vydání územního souhlasu se muselo vyjádřit několik dalších institucíPovodí Moravy, E-on, Jihomoravská plynárenská, a.s., Telofonica O2, Krajská hygienická stanice Vysočiny, HZS Kraje Vysočina a také Archeologický ústav AV ČR Brno a občané městyse. Územní souhlas byl vydánsrpnu 2009 a v září 2009 nabyl právní moci.

Toto byl základ pro podání žádosti o dotaci na Státním fondu životního prostředí na  tuto stavbu v roce 2008. Na jaře následujícího roku bylo jasné, že naše žádost o dotaci nebyla akceptována a byli jsme zařazeni do „zásobníku čekatelů“. K 31.12.2010 byly již uhrazeny náklady stavby ČOV celkem 1 123 087 Kč.                                                                                .                                                                      Na začátku roku 2011 byl zahájen druhý pokus o získání dotace, tentokrát na Ministerstvu zemědělství ČR. Mezi tím projektanti pokračovali na vyhotovení  projektové dokumentace pro stavební povolení.  Stavební povolení bylo vydáno MěÚ Nové Město na Moravě v srpnu 2011 a 9. září 2011 nabylo právní moci. V červenci také bylo vydáno povolení nakládání s vodami, které 12.8.2011 také nabylo právní moci. Během měsíce června proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Do výběrového řízení se přihlásilo 25 firem, bylo vybráno sdružení firem AQUASYS, spol.s.r.o. Žďár nad Sázavou a  firma VHS Bohemia a.s. Brno. Celková cena díla dle výběrového řízení činí 85 021 855 Kč bez DPH. Dotace bude činit 80% uznatelných nákladů stavby, zbytek by měl být  podíl obce. Celý program, vyhlášený MZE na podporu výstavby ČOV a kanalizací č. 129183, bude k 31.12.2013 ukončen a po tomto datu zřejmě bude velice obtížné získat jakoukoliv dotaci na stavbu ČOV a kanalizací.                                                                                                               Na začátku roku 2012 bude probíhat výběr banky, která nám poskytne úvěr na financování stavby v roce 2012. Předběžně se počítá, že v roce 2012 městys do stavby vloží vlastní podíl ve výši 5 mil.Kč a 5 mil. Kč pokryje úvěr.

V letošním roce musí firma ještě prostavět asi 1 milion Kč,  takže se stavbou se započalo na začátku prosince ( Rozhodnutí o přiznání dotace bylo vydáno 25.11.2011 a podepsáno dne 6.12.2011). Začíná se stavět samotná ČOV u školy, dále se bude stavět protlak pod řekou Bobrůvkou a pokud počasí dovolí, bude se pokračovat ve výkopech a ukládání potrubí. Samotný začátek stavby přinesl několik nepříjemností, jedna z nich je, že projektant umístil stavbu čističky v místě, kde měla škola arboretum. Zasázené stromky byly za pomoci stavební firmy a zaměstnanců obce odstraněny a na jaře budou přesázeny do nové lokality.

Bylo by dobré, aby se již v této době občané zamýšleli nad tím, kde se napojí na kanalizaci. S tímto občanům pomůže projekční firma SPH Stavby Bystřice n.P., zastoupená ing. Milanem Cifrem,  která bude provádět zhotovení projektů přípojek kanalizace k jednotlivým objektům. Rozhodli jsme se pro hromadné zajištění těchto prací, protože se tím sníží náklady a bude jednotný systém v celé obci. Navíc se tento systém osvědčil v mnoha okolních obcích. Proto prosíme občany, aby s tímto projektantem  konzultovali všechny svoje požadavky. Telefon na ing. Cifra: 605 259 229. Některé domácnosti již ing. Cifr navštívil.

Zastupitelstvo městyse také již v  září 2009 a dubnu 2010 schválilo připojovací poplatek ve výši 18000 Kč za každou přípojku – původně se mělo jednat o připojovací poplatek pouze pro oblast Šibínek. Tato otázka se dostala na program jednání ZM v září 2011 opět a bylo rozhodnuto, že připojovací poplatek bude jednotný – 18 000 Kč (projekt pro územní souhlas + šachta pro přípojku zdarma), pokud se občané napojí do konce zkušebního provozu ČOV, tak se jim do 1 roku od data kolaudace stavby „ČOV a kanalizace Bobrová“ vrátí částka 5000 Kč. Tyto podmínky platí po dobu výstavby kanalizace v obci. Po ukončení výstavby si zájemce o připojení hradí veškeré náklady spojené s připojením sám.   Pro ty, kteří nevyužijí možnosti napojení objektu na splaškovou kanalizaci, platí ustanovení zákona č.254/2001 Sb. §38 o vodách.  Kdo se nenapojí na kanalizaci, musí doložit doklad o nepropustnosti jímky, dále smlouvu s firmou, která je oprávněna odpady likvidovat a každoročně doložit doklad o likvidaci odpadů.   Forma a podmínky jak se bude připojovací poplatek vybírat a následně část vracet, je nutné prokonzultovat s právníkem a také s daňovým poradcem, poté budeme občany informovat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Další informace o stavbě:

Zpracovatel projektu:  Koinvest, s.r.o., Demlova 1011, Třebíč – ing. Blahoslav Kopeček

Technický dozor: Ing. Josef Homola, Mírová 1793, Velké Meziříčí

Investor: Městys Bobrová

Zhotovitel: Sdružení firem AQUASYS, spol.s.r.o. Žďár nad Sázavou a firma VHS Bohemia a.s. Brno

Projektant přípojek:Ing. Milan Cifr, SPH Stavby Bystřice nad Pernštejnem

Parametry stavby:

1. Čistírna odpadních vod – 1 ks                                                                                                                                          2. Čerpací stanice – 3 ks                                                                                   .           …                             3. Splašková kanalizace 10 891,5 m (tolerance z MZE 10347- 11436m)                    

Začátek stavby:  prosinec 2011

Dokončení stavby:říjen 2013

Závěrečné vyúčtování dotace:duben 2015

            Dovolujeme si také touto cestou požádat naše občany o trpělivost a pochopení různých omezení a problémů, které rozhodně i tato stavba přinese. Mnozí z Vás si jistě pamatují problémy, které byly spojeny se stavbou vodovodu, potom nám obec rozkopala Telefonica O2 a před 10 roky jsme budovali rozvody plynu v obci. Nyní se bude opět kopat jak na pozemcích obce, tak i na Vašich pozemcích soukromých. Všechny stavby, které se budují, slouží k zajištění potřeb našim občanům.                                                                                                                                                          

Prosíme zvláště rodiče žáků, žáky a zaměstnance školy, aby pokud to bude  možné  využívali  maximálně přístup do školy po panelové cestě pod sokolovnou, aby docházelo k co nejmenšímu kontaktu s technikou, která se bude pohybovat na stavbě. Dále si Vás dovolujeme požádat o dodržování bezpečnostních pravidel.    

Jistě jste z tisku dostatečně informováni o potřebě čistit odpadní vody. Mnoho obcí – i naše – má povolení na vypouštění odpadních vod několika výustěmi do řeky. Naše obec má toto povolení do roku 2017. V povolení jsou stanoveny limity obsahu určitých látek a obec má povinnost odebírat vzorky nejméně 2 x ročně a nechat je vyhodnotit a následně porovnávat s povoleným množstvím. Mnohdy je rozdíl i v řádech desítek překročen. Jaké budou následky při překročení limitů a výše pokut za znečistění vod v budoucnu, jaký bude finanční dopad na občany v případě, že by obec dostala pokutu za znečištění vod, nevíme, ale stavbou snad tomuto předejdeme. Dalším, snad nejdůležitějším důvodem výstavby ČOV je zachování čistoty přírody pro další generaci.

            Výstavba se bude řídit následujícími pravidly, které vycházejí ze zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, dále zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a dalšími zákonnými normami.

 

Zásady pro výstavbu splaškové kanalizace:

1.      Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavebního objektu k zaústění do stokové sítě (revizní šachty).

2.      Vlastníkem kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí je vlastník pozemku, nebo stavby připojené na kanalizaci.

3.      Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky,  do které je zaústěna. Do kanalizační přípojky ani do kanalizačního řádu nesmí být zaústěny jakékoli povrchové vody např. z okapových svodů, zpevněných ploch, přepadů ze studen, meliorací, domovních čistíren                          a  pod.

4.      Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady znečišťovatel, vlastníkem přípojky  je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

5.      Každý napojený objekt uhradí náklady na vlastní výstavbu kanalizační přípojky   po revizní šachtu.

6.      Výstavbu kanalizační přípojky od hlavního kanalizačního řádu zajistí dodavatel stavby. Přípojka bude ukončena revizní šachtou.

7.      Revizní šachtu musí mít každý napojený objekt.

8.      Po dokončení stavby splaškové kanalizace a ČOV v obci může znečišťovatel provést dodatečné napojení na hlavní kanalizační řád. Vlastník kanalizační přípojky může provést zásah do kanalizace pouze po předchozím projednání s vlastníkem kanalizačního řádu popř. s provozovatelem, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Zásah do kanalizační přípojky od hlavního kanalizačního řádu po revizní šachtu na hranici pozemku může provádět pouze k tomu oprávněná firma. Stavba hlavního kanalizačního řádu se pohybuje v hloubkách až 4 metry.

9.      Při dodatečném připojení na veřejnou kanalizaci mimo termínu realizace stavby  (po jejím dokončení) hradí znečišťovatel při výstavbě kanalizační přípojky veškeré náklady v plném rozsahu z vlastních zdrojů, včetně povrchových úprav a asfaltů. Rovněž sám a na vlastní náklady si zajistí projektovou dokumentaci, vyjádření správců sítí, souhlas vlastníka popř. provozovatele kanalizace a zajistí si příslušné povolení stavebního úřadu.

10.  Vlastník kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn,   je povinen umožnit připojení na kanalizaci, pokud to umožňují kapacitní a další technické požadavky. Náklady na realizaci napojení kanalizační přípojky na kanalizaci hradí vlastník, jemuž je umožněno napojení kanalizace.

11.  Vlastník kanalizační přípojky je povinen umožnit přístup ke kanalizaci osobám, které jsou oprávněny provádět kontrolu kvalitního a plynulého provozování kanalizace  a jejího technického stavu, nebo činit jiná nezbytná opatření k zjištění plnění povinností stanovených zákonem č. 274/2001 Sb. a dalšími zákony.

12.  Připojení objektu na kanalizační řád může být provedeno až po uvedení hlavní kanalizační stoky vč. ČOV do provozu.

13.  Výstavba a připojení kanalizačních přípojek na soukromém pozemku musí být provedena do 1 roku od uvedení do provozu hlavní kanalizační stoky vč. ČOV.

14.  Městys Bobrová ukládá vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

15.  Není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky, žumpy ani přes jakékoli jiné jímky.

16.  Vlastník kanalizace má právo na úplatu („stočné“) za odvádění odpadních vod. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace. Stočné je úplatou  za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod.

Aktualizováno Středa, 21 Prosinec 2011 09:31
 

Obrázky Bobrové

Bobrova-1.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama