Dnes je   Čtvrtek, 17.10.2019
    Výstavba ČOV a kanalizace
Výstavba ČOV a kanalizace
Informace kanalizace PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdenka Smažilová   
Středa, 04 Září 2013 17:02

Stavba ČOV a kanalizace se chýlí k závěru. Zbývá vybudovat pouze část kanalizace v silnici směr Zvole n. P. , zde stavební práce začnou probíhat v měsíci září. První týden v září bude silnice směr Zvole n.P. úplně uzavřena. Další 3 týdny bude provoz omezen v jednom jízdním pruhu. Stavba budovy ČOV je také téměř hotova, v současné době probíhá montáž technologie BMTO, která má být hotova do poloviny září. A poté bude požádáno o spuštění zkušebního provozu, kdy bude možné již napojit nemovitosti.

Pro napojení je nutné mít vyřízený Územní souhlas ( asi 75 % nemovitostí má již vyřízeno), dále uzavřen Innominátní kontrakt – smlouvu a poskytnutí připojovacího poplatku a dojednán způsob zaplacení tohoto poplatku. Znění smlouvy Vám na požádání zašleme e-mailem, případně je možné vyzvednutí návrhu kontraktu na úřadu městyse. Innominátní kontrakt zatím nebudou uzavírat majitelé nemovitostí, které není možné z technických důvodů na kanalizaci připojit – tzn. okrajové části, kde výstavba splaškové kanalizace neproběhla. U nemovitostí, které mají biologický septik, bude v rámci stočného proveden vývoz na čističku 1 x ročně.

Nemovitosti, které mají jímku na vyvážení a nepřipojí se na kanalizaci, budou dokládat likvidaci odpadu.

Nemovitosti, které nemají splachovací záchod a koupelnu a nejsou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci, doloží čestné prohlášení o způsobu likvidace odpadu.

Také je již možné zahájit stavbu přípojky, ale v žádném případě zatím nesmí dojít k propojení domovní instalace se splaškovou kanalizací. Termín propojení bude všem písemně sdělen. Stavbu domovní přípojky je také potřeba před zahrnutím nechat zkontrolovat pověřeným pracovníkem.

Termín připojení na splaškovou kanalizaci se předpokládá na konci měsíce září.

Po zprovoznění oddílné splaškové kanalizace bude vydán nový kanalizační řád a stará kanalizace bude prohlášena za kanalizaci dešťovou. Do této kanalizace budou vypouštěny pouze vody dešťové, povrchové, drenážní, přepady ze studní apod.. Pokud bude do této kanalizace napojen přepad ze septiku, odpad z chléva apod., bude toto považováno jako porušení zákona o vypouštění odpadních vod a se znečišťovatelem bude zahájeno správní řízení.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Legislativní rámec zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění a Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.

Odběratel - vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci. Budovy, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy, je odběratelem společenství vlastníků. U spoluvlastnictví uzavírá smlouvu zpravidla většinový vlastník a při rovnosti podílů kterýkoliv z vlastníků po vzájemné dohodě s ostatními.

Dodavatelem je vlastník a provozovatel kanalizace, který má potřebná povolení k provozování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

Smlouva o odvádění a likvidaci odpadních právo na odvádění odpadních vod vzniká uzavřením písemné smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem – smlouvy budou uzavírány po kolaudaci stavby, povolené MěÚ Nové Město na Moravě č.j. MUNMNM/35770/2011-11 ze dne 18.8.2011 a po udělení souhlasu se zkušebním provozem ČOV. Ve smlouvě budou také řešeny podmínky provozování, přerušení provozu, sankce apod..

Stočné dodavatel má právo na úplatu za odvádění odpadních vod - stočné. Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním a čištěním odpadních vod a také za zneškodňování odpadních vod u nemovitostí, které není technicky možné připojit na splaškovou kanalizaci – tj. okrajové části, kde nebyla kanalizace vybudována. V rámci plateb stočného u těchto nemovitostí bude proveden 1x ročně vývoz stávajících jímek na čističku odpadních vod. Stočné se bude hradit jako poplatek, který byl pro rok 2014 stanoven paušální částkou 300 Kč na osobu. Stočné se poprvé bude vybírat ve druhé polovině roku 2014. V dalším roce bude provedena kalkulace stočného a stanovena jeho výše.

Neoprávněné vypouštění odpadních vod - může nastat u nemovitostí, které nemají Územní souhlas s vybudováním kanalizační přípojky, uzavřen Innominátní kontrakt a dále Smlouvu o odvádění a likvidaci odpadních vod a také případně vypouštějí do kanalizace nepovolené látky. Tito majitelé budou po zjištění nahlášeni příslušným úřadům.

Provozování kanalizace:

Do splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu nepatří:

  • biologický odpad, odpady z kuchyňských drtičů, včetně zbytků jídel, ovoce, zeleniny a dalších potravin (patří do komposterů, případně do nádob na směsný komunální odpad)
  • tuky, oleje, fritovací oleje z domácností (sběrný dvůr)
  • veškeré hygienické potřeby ( nádoby na směsný komunální odpad)
  • chemikálie, staré barvy, ředidla, kyseliny, detergenty, hydroxidy, roztoky neznámého původu, lepidla, zbytky čistících prostředků, obsah baterií a ostatní nebezpečné látky, mazadla, oleje a ropné látky ( sběrný dvůr)
  • domácí i zahradní chemikálie, radioaktivní, infekční a karcinogenní látky ( sběrný dvůr, případně spalovna )
  • veškeré léky a léčiva ( místní výdejna léků, lékárna)
  • odpadní vody z chlévů, maštalí, volných stání pro dobytek apod.
  • dešťové vody, přepady ze studní, jímek, sklepů, povrchové a drenážní vodyapod.

Upozornění:

při přepojování domovní kanalizace na novou splaškovou kanalizaci není možné přečerpat

domovní septik do kanalizačního řádu! V septiku je mrtvý kal, se kterým si technologie ČOV neporadí a celý čistící proces přestává být funkční. Septik je nutné vyčerpat pouze fekálním vozem a kal použít v souladu se zákonem. Po vyčerpání je možné provést propojení kanalizace, v žádném případě není možné napojit splaškovou kanalizaci na přepad ze septiku. Bez předchozího vyčerpání také nelze septik zavést.

Domácnosti, které používají drtiče kuchyňských odpadků a rozmělněné odpadky splachují do stokové sítě, porušují Kanalizační řád. Odpad z drtičů způsobuje značnou zátěž ČOV, na kterou nebyla čistírna dimenzována. Zakázáno je také splachovat kuchyňské zbytky, včetně olejů, do výlevek či WC. Tyto odpady podléhají režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., je to kompostovatelný kuchyňský odpad, který je zařazen do kategorie komunálního odpadu a je veden jako „biologicky rozložitelný odpad z domácností, kuchyní a stravoven“. Jedná se tedy o odpad a jako s odpadem je třeba s ním nakládat. Proto v Kanalizačním řádu bude tento požadavek zakotven a pevné odpady, včetně kuchyňských odpadů, ať ve formě pevné či rozmělněné jsou uvedeny v seznamu látek, kterénejsou odpadními vodami a tedy do kanalizace nepatří. Majitelé těchto zařízení musí zajistit propojení přes odlučovací zařízení, kde se zachytí nežádoucí odpad, který se potom ukládá dle druhu odpadu.

Kanalizace pro veřejnou potřebu slouží výhradně pro likvidaci odpadních vod dle zákona č. 254/2001 Sb..

Aktualizováno Středa, 04 Září 2013 17:05
 
Projekt kanalizace PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Úterý, 20 Prosinec 2011 10:37

 

Aktualizováno Úterý, 20 Prosinec 2011 10:51
Celý článek...
 
Výstavba kanalizace – základní informace PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Úterý, 20 Prosinec 2011 10:33

Městys Bobrová se již od roku 2007 snaží o výstavbu splaškové kanalizace a ČOV v obci. Musela se  nechat zpracovat projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, získat souhlasy všech vlastníků pozemků, jichž se stavba kanalizace dotkne, následně získat územní souhlas stavebního úřadu. Pro potřeby vydání územního souhlasu se muselo vyjádřit několik dalších institucíPovodí Moravy, E-on, Jihomoravská plynárenská, a.s., Telofonica O2, Krajská hygienická stanice Vysočiny, HZS Kraje Vysočina a také Archeologický ústav AV ČR Brno a občané městyse. Územní souhlas byl vydánsrpnu 2009 a v září 2009 nabyl právní moci.

Aktualizováno Středa, 21 Prosinec 2011 09:31
Celý článek...
 


Obrázky Bobrové

lekarna_velka.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama